اره شاید توماسم زده
محافظت نکردی ازش دیشب؟


بابا اصلا مست نداریم تو بازی دکتر داریم