واقعن این دور پستا فقط رای به اعدامه
رای به اعدام:غلام