نقل قول نقل قول از Mamalgr نمایش پست ها
من چه میدونستم اگه اعداممو قبول کنم یعنی طرف مقابلم اعدام میشه خبب؟؟ اگه می دونستم اگه قاتلم بودم باز اعداممو قبول می کردم که به من رای ندی دیگه! این چه طرفند مسخره ایه؟
ممل که تا الان همه چیو میفهمید ناگهان سندروم دان گرفت